Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacijos tikslai ir funkcijos (ištrauka iš įstatų)

 

2.3. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

2.3.1 Žaislus gaminančių ir/ar jais prekiaujančių Lietuvos įmonių  veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.2 Suvenyrus gaminančių ir/ar jais prekiaujančių Lietuvos įmonių veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.3 Kūdikių ir vaikų prekes gaminančių ir/ar jais prekiaujančių Lietuvos įmonių veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.4 Vaikų ir mokymo literatūros leidybos ir/ar prekybos įmonių veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.5 Mokymo ir lavinimo priemones gaminančių ir/ar jais prekiaujančių Lietuvos įmonių  veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.6 Vaikų baldus gaminančių ir/ar jais prekiaujančių Lietuvos įmonių sėkmingos veiklos ir plėtros skatinimas
2.3.7 Verslo dovanas gaminančių ir/ar jais prekiaujančių Lietuvos įmonių sėkmingos veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.8 Šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.7 paminėtų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių sėkmingos veiklos ir plėtros skatinimas
2.3.9 Šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.7 paminėtų amatininkų veiklos ir plėtros skatinimas
2.3.10 Šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.7 paminėtų artimų verslo sričių bei ūkio šakų įmonių veiklos ir plėtros skatinimas.
2.3.11 Kitų veiklos sričių bei verslo šakų, skatinančių paminėtų šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.10 veiklos ir plėtros skatinimas
2.3.12 Šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.7 paminėtų šakų eksporto ir vidaus rinkos plėtros skatinimas.
2.3.13 Vaikų prekių ir paslaugų rinkos vystymas bei rinkodara.
2.3.14 Paslaugų vaikams bei visai šeimai rinkos vystymas bei rinkodara.
2.3.15 Suvenyrų rinkos vystymas bei rinkodara.
2.3.16 Suvenyrų ir tradicinių amatų miesto ir kaimo vietovėse gamybos tradicijų populiarinimas bei rinkodara.
2.3.17 Tradicinių amatų miesto ir kaimo vietovėse vystymo skatinimas bei rinkodara.
2.3.18 Tradicinių amatų pažintinės veiklos bei mokymo skatinimas bei rinkodara.
2.3.19 Turizmo šakų susijusių su tradiciniais amatais ir amatininkų veikla skatinimas bei rinkodara.
2.3.20 Šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.7 paminėtų netradicinių amatų ir amatininkų veiklos skatinimas bei rinkodara.
2.3.21 Bendradarbiavimo tarp asociacijos narių ir ugdymo, švietimo, mokymo bei mokslo įstaigų skatinimas, ugdymo, švietimo, mokymo bei mokslo įstaigų skatinimas tapti asociacijos nariais.
2.3.22 Atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus siekiant valstybės ir verslo struktūrų socialinės, ekonominės ir finansinės politikos suderinamumo.
2.3.23 Siekti, kad visų nuosavybės formų verslo subjektams būtų sudarytos palankios sąlygos ekonominiam ir socialiniam progresui vystyti, plečiant paslaugas, palaikant privataus sektoriaus plėtojimą, tobulinant klientų poreikių tenkinimą
2.3.24 Praktinės pagalbos ir kitų paslaugų Asociacijos nariams, plėtojant jų vykdomą verslą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse teikimas
2.3.25 Verslo plėtra, siekiant Asociacijos nariams mažinti veiklos kaštus.
2.3.26 Viešųjų paslaugų verslo subjektams ir jų klientams teikimas.
2.3.27 Asociacijos narių socialinės – ekonominės veiklos skatinimas.
2.3.28 Asociacijos narių labdaringos veiklos skatinimas.

2.4. Pagrindinės Asociacijos funkcijos:

2.4.1. Užsakyti ir kaupti Asociacijai nustatytiems uždaviniams vykdyti reikalingus: literatūrą, periodinius leidinius, statistinius duomenis bei ekonominius ir kitus tyrimus.
2.4.2. Organizuoti visuomeniniais pagrindais veikiančias darbo grupes, komisijas, tarybas įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti ar nagrinėti bei kitoms Asociacijos funkcijoms vykdyti;
2.4.3. Rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bendrais Lietuvos ūkio vystymo ir konkrečiais Asociacijos narių veiklos bei jų vykdomo verslo plėtros klausimais.
2.4.4. Užtikrinti Asociacijos valdyboje lygiateisį žaislų gamintojų, prekiautojų žaislais, suvenyrų gamintojų, prekiautojų suvenyrais, artimų verslo sričių įmonių, paslaugas asociacijos nariams teikiančių ar jas aptarnaujančių įmonių bei Asociacijos operatyvią veiklą vykdančio organo  interesų atstovavimą.
2.4.5. Atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse organizacijose, tarptautinėse bei nacionalinėse organizacijose bei institucijose, konferencijose, seminaruose, parodose ir kituose renginiuose.
2.4.6. Teikti Asociacijos nariams turimą informaciją įvairiais klausimais, susijusiais su Asociacijos narių vykdomu verslu Lietuvoje ir užsienio šalyse.
2.4.7. Rengti seminarus, konferencijas bei kitus renginius, organizuoti mokymus.
2.4.8. Organizuoti rekomendacijų, reklaminių prospektų, kitų leidinių Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais parengimą, teikti viešą informaciją visuomenei.
2.4.9. Sudaryti sąlygas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui susipažinti su Asociacijos veiklos ataskaita ir kita vieša informacija jos buveinėje ar kitais būdais.
2.4.10. Organizuoti komerciniu pagrindu bendrus renginius, parodas, bendrą dalyvavimą parodose.
2.4.11. Dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių pradinio lavinimo, vidurinio lavinimo, švietimo,  visų lygių profesinio mokymo, profesinio perkvalifikavimo, profesinio orientavimo, neuniversitetinio ir universitetinio aukštojo mokymo, akademinių įstaigų bei visuomeninių organizacijų veikloje bei jų visuomeninėse ir nevisuomeninėse valdymo ar konsultavimo organuose bei dariniuose.
2.4.12. Atstovauti darbdavio interesus šių įstatų punktuose 2.3.1 – 2.3.11., arba reikalui esant visos Lietuvos,  Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių darinių organuose ar įstaigose.
2.4.13. Dalyvauti konferencijose, visuomeniniuose renginiuose, seminaruose, diskusijose, susitikimuose, skaitant pranešimus ar kitaip atstovaujant Asociacijos narius.
2.4.14. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir/ar užsienio valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis bei dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kurių tikslas yra Asociacijos veiklos tikslų, numatytų įstatuose, įgyvendinimas.